Vem var Martinus?


Martinus (1890-1981), växte upp på den danska landsbygden i den nordjylländska byn Sindal. Han fick där en elementär grundskoleutbildning, som på den tiden var starkt präglad av kristendomen, innan han redan i tidig ålder började arbeta som dräng. Därefter yrkesutbildade han sig till mejerist, vilket han kom att arbeta som under större delen av sitt yrkesverksamma liv. De senare åren arbetade han som kontorist, på ett mejeri som hette Enigheten. Han beskrevs av sina arbetsgivare, arbetskamrater och vänner som en ärlig, humoristisk och godhjärtad person, som spred en positiv energi omkring sig.

Martinus i 30-års åldern

Fritidsintressen

På fritiden ägnade han sig åt olika hobbies, som fotografering, måleri, pianospel och han tyckte om att roa sina vänner med en del enkla trolleri- och illusionstrick. Förutom grundskolan, vilken som nämnt inbegrep mycket bibelhistoria vilket han var mycket förtjust i, förblev han i princip helt obildad. Genom den kristet präglade uppväxten, kom Kristus att bli hans stora förebild i livet. Bönen och den personliga relationen till Gud var något naturligt för Martinus, och där fann han inspiration och vägledning i livet. Han var dock inte särskilt kyrklig av sig, tvärt om så hade han mycket svårt för dåtidens föreställningar om en straffande Guds dom till ett evigt liv i helvetet för diverse försyndelser.

Existentiella funderingar

I 30-års åldern funderade han mycket över sitt livs mening, eftersom han inte likt sina vänner hade något intresse av att bilda familj, och upplevde att han hade starka kreativa krafter inom sig som var ämnade för något större, han ville gärna vara människor till hjälp på något vis. Han funderade ett tag på att följa Kristus missionsbefallning och bli missionär, men kunde inte förmå sig till det då han inte kunde ställa upp på den traditionella kyrkans straffande Gudsbild, med föreställningar om ett straff till evigt helvete för synder. Martinus var själv född utom äktenskapet, och han hade fått höra av hembygdens präst att sådana barn var förutbestämda till evigt straff i det brinnande helvetet, det kunde han inte tro på.

Invigningen

Vid denna tid fick han låna en bok av en bekant, som bl.a innehöll enkla instruktioner om hur man mediterar. Han blev nyfiken på att pröva detta, och när han gjorde det kom han samma direkt att uppleva se visioner av olika slag. Först såg han en liten version av Thorvaldsen Kristusskulptur, som tycktes stråla av ett starkt ljus på några ca sju meters avstånd. Här avbröts den första upplevelsen.

(Thorvaldsens Kristus på högaltaret i Garpenbergs kyrka., foto: Calle Eklund)

När han upprepade detta nästa dag återkom den strålande kristusfiguren, men nu som en levande mänsklig kristusgestalt i full storlek. Denna visade sig också på avstånd, men kom sedan allt närmare tills den slutligen tycktes uppfylla hela rummet innan den slutligen klev rakt in i honom. Då fick Martinus en serie starka ljusupplevelser och visioner. Han såg jordklotet framför sig som om han svävade ute i rymden, och dess utveckling från ett glödande eldklot till grönskande paradis. Han såg också mänsklighetens utveckling från stenålder till modern tid, utspela sig framför sina ögon. Han fick se hur människans kultur omskapades av en serie starka stora planetariska tanke- eller ljusimpulser som strålade in över jordklotet, vilka kanaliserades genom profeter och världslärare genom historien, som bland annat gett upphov till de stora världsreligionerna. Han såg hur han själv på liknande sätt skulle komma bli kanal för en ny stor ljusimpuls, och därigenom komma att fullborda Kristusmissionen, som i modern tid ska föra mänskligheten fram till dess slutmål, människan skapad till Guds avbild, honom lik, och Guds rike förverkligat på jorden.

Ett med Fadern

Ljusupplevelserna blev allt intensivare tills han slutligen upplevde sig fullständigt tagen bortom all fysisk tillvaro, varandes ett med vad han beskrev som strålande guldtrådar och en strålande guldgloria, omsluten av Guds eget medvetande, den heliga anden, i en kärleksfull omfamning. Han upplevde sig alltså som varandes fullständigt ett med Gud. För den som vill fördjupa sig beskriver Martinus själv dessa upplevelser i detalj i boken Kring min missions födelse som finnas att köpa på världsbild förlag.

Kosmiskt medvetande

Dessa intensiva upplevelser, som alltså pågick under några dagar, kom att förändra Martinus grunden. Han beskriver det hela som en invigning och kallar det för den stora födelsen. Upplevelsen hade efterlämnat något han kallade kosmiskt medvetande, och upptäckte att han nu hade fått en intuitiv klarsyn, en slags andlig synförmåga som gjorde det möjligt för honom att se in i den andliga eller metafysiska dimensionen av tillvaron i klarvaket tillstånd, och därigenom direkt utforska de eviga principerna som utgör tillvarons grund. Han fick genom det han beskriver som intuitionsförmågan omedelbart svar på alla existentiella frågor han kunde ställa sig, direkt tillgängliga som färdiga facit. Hans vänner berättar om det märkliga, att han gick från att vara helt obeläst till att bli en auktoritet på andliga frågor, som över en natt.

Missionen

Martinus funderingar kring sitt livs syfte blev alltså genom denna invigning  besvarade. Det stod klart för honom att han hade fötts här på jorden, som en gäst från en högre värld, för att förmedla en ny kosmisk världsbild till mänskligheten. En världsbild som utgör självaste livsmysteriets lösning och Kristusmissionens fullbordande. Det är nämligen även verkets uppgift att fullständigt förklara Kristendomen och Kristus lära för den moderna människan, och därmed åter göra Kristusidealet aktuellt i modern tid. Men inte genom nya trosdogmer utan nu genom vad Martinus kallade andlig vetenskap. Därmed utgör verket även den av Kristus själv förutsagda fortsättningen på sin egen mission (Joh 16:12, 14:26). Ja, Martinus menar alltså att hans verk är ”Hjälparen, den heliga ande” som skulle komma i framtiden och förklara hela sanningen för mänskligheten.

Martinus menar att den moderna människan, genom årtusenden av andlig utveckling genom många liv, nu har uppnått den mognad som behövs för att kunna tillgodogöra sig livsmysteriets lösning i sin obeslöjade och andligt vetenskapliga form. Denna nya kunskap ska komma att utgöra fundamentet för framtidens världsfred, och stimulera en förändring av människans mentalitet från egoism till allkärlek enligt Kristus som förebild, och därmed även människans kultur från världskrig till världsfred. Verket är därmed en fortsättning på de store vises vägledning av mänskligheten ut ur mörkret, genom filosofier och världsreligioner, där Kristus ses som den främste. En vägledning som ska ge människan samma kosmiska medvetande och andliga förmågor som Kristus och Martinus själv hade: Den heliga ande.

Martinus verk är således av bibliska dimensioner. Vi står enligt Martinus här inför självaste Kristi återkomst, och en ny himmel och en ny jord som ska skapas på jorden, i varje människas inre och i världen som helhet.

Saken

Under tiden som Martinus arbetade med att färdigställa sitt verk, så samlades det en många människor runt honom, som inspirerades av den kosmiska världsbilden, och ville hjälpa honom på olika sätt med hans mission. Martinus Institut upprättades och man förvärvade en fastighet i Köpenhamn, där det än idag finns ett administrativt center, med syfte att bevara verket och göra det tillgängligt för världen, både i form av material och undervisning. Man förvärvade även ett område i nordligaste delen av Själland, i Klint, där det finns ett Martinus Center, som erbjuder kurser och undervisning i den andliga vetenskapen, främst på somrarna.

(Framsidan på omlaget till huvudverket Livets Bog (danska för Livets Bok), som är en del av det samlade verket Tredje testamentet)

Läs och sök i verket online, Martinus Institut: martinus.dk
Mer information om verket finns även på: tredjetestamentet.se
Böckerna finns att köpa på Världsbild förlag: varldsbild.se
Böckerna finns även att låna på ditt närmaste bibliotek.